Algemene voorwaarden INKLUDANTE

Deze voorwaarden beschrijven wat u van ons kunt verwachten en hetgeen wij van u verwachten.
Onder “activiteit” wordt verstaan: workshop, studiedag, opleiding of training die door INKLUDANTE wordt georganiseerd.

Afspraak 1: Toepassing

 1. Deze afspraken zijn van toepassing op alle activiteiten en overeenkomsten met derden.
 2. Indien wenselijk of noodzakelijk is in overleg met ons maatwerk mogelijk.

Afspraak 2: Locatie

 1. De activiteiten worden in principe uitgevoerd in Parc Spelderholt te Beekbergen.
 2. Wanneer de omstandigheden daarvoor aanleiding geven, kan de locatie gewijzigd worden. U wordt daarover tijdig ingelicht.
 3. Wanneer activiteiten op uw verzoek in company uitgevoerd worden, wordt de locatie in overleg gekozen.

Afspraak 3: Deelnemen aan een activiteit

 1. Een deelnemer kan zich inschrijven voor een activiteit van INKLUDANTE door middel van het inschrijvingsproces op de website www.inkludante.nl.
 2. De activiteit wordt uitgevoerd wanneer zich voldoende deelnemers hebben aangemeld.
 3. De deelnemer ontvangt op het opgegeven e-mailadres een bevestiging van de inschrijving en een factuur.
 4. De betaling van deze factuur dient uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de datum waarop de activiteit wordt uitgevoerd, betaald te zijn doch ten laatste uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.
 5. Indien de deelnemer de betaling niet uiterlijk 10 werkdagen voorafgaand aan de datum waarop de activiteit wordt uitgevoerd heeft (laten) voldaan, behoudt INKLUDANTE zich het recht voor om de inschrijving en de deelname aan de activiteit direct te annuleren.
 6. Per organisatie kunnen zich maximaal 2 deelnemers inschrijven voor een activiteit.
 7. Organisaties die meer dan 2 personen willen aanmelden, dienen dit kenbaar te maken via een e-mail bericht aan .
 8. Indien een organisatie, zonder dit kenbaar te maken, meer dan 2 personen aanmeldt voor een activiteit, behoudt INKLUDANTE zich het recht voor om slechts de 2 eerst ingeschreven deelnemers toe te laten tot de activiteit.
 9. Wanneer een activiteit het maximum aantal deelnemers heeft bereikt, is inschrijving voor de wachtlijst mogelijk. Deelnemers op de wachtlijst hebben voorrang op deelname de volgende, eenzelfde activiteit.
 10. Deelnemers op de wachtlijst worden tijdig geïnformeerd wanneer door een annulering een plaats vrij komt en er alsnog deelname aan de activiteit mogelijk is.

Afspraak 4: Annulering en wijzigingen door deelnemer

 1. Een deelnemer die door dringende omstandigheden niet meer kan deelnemen aan een activiteit mag een vervanger laten deelnemen. De deelnemer dient dit uiterlijk 5 werkdagen voor de datum waarop de activiteit zal plaats vinden, met de persoonlijke gegevens van de vervanger telefonisch te melden.
 2. Een deelnemer die zijn deelname aan een activiteit uiterlijk 20 werkdagen voor de uitvoeringsdatum digitaal of per post annuleert, ontvangt het volledige betaalde bedrag terug.
 3. Een deelnemer die uiterlijk 10 werkdagen voor de uitvoering van de activiteit de deelname annuleert, ontvangt 30% van het betaalde bedrag terug.
 4. Een deelnemer die later dan 10 werkdagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum zijn deelname aan de activiteit annuleert, dan wel niet (meer) deelneemt, dan wel op enig moment de deelname beëindigt, heeft geen recht op teruggave van het betaalde bedrag.
 5. INKLUDANTE zal, indien de deelnemer later dan 10 werkdagen voorafgaand aan de uitvoeringsdatum de deelname annuleert of niet (meer) deelneemt aan de activiteit en het factuurbedrag nog niet heeft voldaan of laten voldoen, overgaan tot inning van het factuurbedrag volgens de Wet Incasso.
 6. Wanneer een deelnemer onjuiste, onvolledige of niet tijdig de gevraagde inschrijvingsgegevens heeft verstrekt, behouden wij ons het recht voor om de deelnemer uit te sluiten van deelname aan de activiteit.

Afspraak 5: Annulering en wijzigingen door INKLUDANTE

 1. Een activiteit van INKLUDANTE vindt doorgang als zich het vereiste minimum aantal deelnemers heeft ingeschreven. Dit minimum aantal is vermeld bij informatie over de activiteit op de website www.inkludante.nl.
 2. Wanneer het minimum vereiste aantal deelnemers niet behaald is, wordt de uitvoering van de activiteit geannuleerd. Deelnemers die reeds aangemeld zijn worden binnen 3 werkdagen na het besluit tot annulering digitaal geïnformeerd op het door hen opgegeven e-mailadres. Deelnemers die reeds betaald hebben voor de geannuleerde activiteit ontvangen binnen 5 werkdagen het betaalde bedrag terug op de bankrekening waarvan het bedrag is betaald.
 3. INKLUDANTE heeft het recht om haar verplichtingen op te schorten wanneer zij, als gevolg van onvoorziene, dringende omstandigheden, die redelijkerwijs niet te verwachten waren, haar inspanningsverplichting niet kan nakomen. INKLUDANTE zal de uitvoering van de activiteit in dat geval uiterlijk binnen 4 maanden uitvoeren op andere datum. De ingeschreven deelnemers zullen daarover binnen 5 werkdagen na het besluit geïnformeerd worden.
 4. Wanneer, als gevolg van het in 5.3. genoemde, de activiteiten binnen 4 maanden geen doorgang kunnen vinden, heeft de deelnemer recht op restitutie van het voor de activiteit betaalde bedrag. De inhoud van een activiteit kan, wanneer dit tot verbetering leidt, inhoudelijk of organisatorisch door INKLUDANTE worden aangepast.

Afspraak 6: Intellectueel eigendom

 1. Lesmateriaal en hulpmiddelen zijn geestelijk eigendom van Inkludante en mag niet door deelnemers gekopieerd en verstrekt worden aan derden.
 2. Lesmateriaal en hulpmiddelen mogen niet gepubliceerd worden zonder schriftelijke toestemming van de directie van INKLUDANTE. Aan verstrekt lesmateriaal en hulpmiddelen  kunnen geen rechten worden ontleend.
 3. Het is tijdens een activiteit niet toegestaan om (digitale) beeld- of geluidsopnames te maken. Bij constatering daarvan, wordt per direct de verdere toegang tot de activiteit ontzegd.

Afspraak 7: Feedback en geschillen

 1. Na afloop van een activiteit wordt elke deelnemer in de gelegenheid gesteld om de activiteit te evalueren.
 2. Na een activiteit waar meer dan 20 deelnemers aan deel nemen wordt een feedbackformulier verstrekt dat, desgewenst anoniem, ingevuld en ingeleverd kan worden.
 3. Een deelnemer die in een gesprek feedback over een door ons uitgevoerde activiteit wil geven, kan dit uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de activiteit telefonisch doen.
 4. Als een deelnemer een formele inhoudelijke of bejegeningsklacht wil indienen, kan dit binnen 14 dagen na de datum van uitvoering van de activiteit via het klachtformulier op onze website kenbaar worden gemaakt.
 5. Feedback of een klacht geven in principe geen recht op teruggave van de betaalde deelnemersbijdrage. Wanneer de directie van INKLUDANTE van mening is dat daartoe gegronde redenen zijn aangedragen door de deelnemer, kan tot terugbetaling van (een gedeelte van) het betaalde bedrag overgegaan worden.
 6. Indien door ons gewenst of nodig geacht, wordt de behandeling van de feedback of klacht van een deelnemer aangepast.

Afspraak 8: Algemeen

 1. Op alle activiteiten en handelingen is het Nederlands Recht van toepassing

Afdrukken