Hoe toetsbaar is de loonwaarde?

Alles wat openbaar is, is toetsbaar. Echter: inhoudelijke, juridische toetsing hangt af van hoe deskundig en onafhankelijk de toetser is.

Stel dat een werkgever meent dat hij recht heeft op meer loonkostensubsidie.

Welke factoren sterken het idee dat de werkgever mogelijk gelijk heeft?

  1. De gemeente betaalt de loonkostensubsidie, maar wil vaak ook begrotingstekorten wegwerken. De gemeente heeft dus voordeel bij de uitkomst van de loonwaarde. Het gevaar bestaat dus dat zij gaat ‘onderhandelen’ over de loonwaarde.
  2. De loonwaardemethodiek die in een arbeidsmarktregio gekozen wordt, verdient meer bij een langdurige relatie waarin de gemeenten in die regio afhankelijk worden gemaakt. Met ingewikkelde software, updates, bijscholingen en kosten per gebruik. Gemeente laten ook ambtenaren in de desbetreffende methodiek opleiden.
  3. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de deskundigheid van de loonwaardebepaling. Maar alleen de Loonwaardemethodiek is onafhankelijk getoetst door Stichting Blik op Werk, niet de cursisten. De cursist wordt door de loonwaardeorganisatie opgeleid en gecertificeerd. De zwaarte van de interne toetsingen verschilt. De deskundigheid van de ingeschakelde loonwaarde-expert valt dus niet per definitie te garanderen omdat elke licentie geld oplevert.
  4. Sommige gemeenten laten eigen personeel opleiden in de Loonwaardemethodiek van de arbeidsmarktregio.
    Als de ambtenaar zelf met behulp van de methodiek de loonwaarde van een werknemer bepaalt en daarna ook zelf het besluit opstelt, kan het begrotingstekort leidend zijn in de uitkomst. De werkgever is het niet eens met de uitkomst en vindt dat de loonwaarde lager moet zijn.
    In de Verordening Loonkostensubsidie van de gemeenten ligt het recht op bezwaar en beroep vast. Dat is echter alleen met een contra-expertise door dezelfde loonwaardemethodiek mogelijk omdat de loonwaardemethodieken verschillende werkwijzen en softwareprogramma's gebruiken. De werkgever kan zijn gelijk niet bewijzen.
    Onafhankelijke toetsing is dus niet mogelijk.

Daarom zijn generieke, door Stichting Blik op Werk geëxamineerde en gecertificeerde loonwaardedeskundigen nodig.

Het AKC (Arbeidskundig Kennis Centrum) vertelde in mei 2014 al hoe de loonwaarde vastgesteld zou moeten worden:
Deelrapport 13B
Resultaten, conclusies en aanbevelingen onderzoek loonwaarde-validering (2013-2014).
AKC, mei 2014

Aanbevelingen

Regel voorafgaand aan de invoering van de Participatiewet (de decentralisatie naar gemeenten), de officiële landelijke introductie van de overeengekomen basissystematiek voor loonwaardevaststelling. Dit borgt de validiteit van de loonwaardevaststelling en de inter-beoordelaarsbetrouwbaarheid zo optimaal mogelijk. Alle gemeenten die de Participatiewet uitvoeren hebben hier baat bij. Stel training in de nieuwe basissystematiek verplicht en koppel de training aan certificering van loonwaarde-deskundigen. Goed getrainde deskundigen bereiken namelijk een hogere beoordelaarsbetrouwbaarheid.

Inkludante (www.inkludante.nl) leidt met een generiek basissysteem personen op tot onafhankelijk individueel gecertificeerd Loonwaardedeskundige. Dat maakt een gemeentelijk besluit over een loonwaardebepaling toetsbaar tot aan de bestuursrechter. En elke gemeente die de loonwaarde laat bepalen door een onafhankelijke, gecertificeerde Loonwaardedeskundige valt daarmee te toetsen.

De Stichting Register Loonwaardedeskundigen houdt de registratie van de gecertificeerde Loonwaardedeskundigen bij.