• Start
  • Nieuws
  • Normfunctie blijft in het bepalen van loonwaarde

Normfunctie blijft in het bepalen van loonwaarde

Per 1 januari 2017 zijn wijzigingen op de Participatiewet doorgevoerd. Eén van de wijzigingen is dat de loonwaarde een vastgesteld percentage is van het Wettelijk Minimum Loon. De loonkostensubsidie is gemaximeerd tot 70% van Het WM(J)L. Maar de indruk bestaat dat de normfunctie en het normloon ook geen onderdeel meer is bij de berekening van de loonkostensubsidie.


De wijziging luidt als volgt

Artikel 10d:

11. Indien de werkgever een dienstbetrekking aangaat met een persoon die behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie en hij op grond van dit artikel in aanmerking komt voor loonkostensubsidie is de aanspraak van de werknemer op de geldelijke beloning bij aanvang van de dienstbetrekking 100 procent van het voor hem geldende wettelijk minimumloon en is de werkgever gerechtigd dit loon te betalen, waarbij dit loon wordt aangemerkt als het rechtens geldende loon ten behoeve van de vaststelling van de loonwaarde.

De loonkostensubsidie in het kader van het doelgroepregister bedraagt het wettelijk minimum loon (bruto + VT) minus x% loonwaarde met als maximum 70% van het wettelijk minimum loon. Daarnaast wordt ook loonwaarde berekend voor loondispensatie het kader van WIA of WAJONG. En bij het berekenen van gederfd loon door letselschade wordt de resterende loonwaarde berekend.

Normfunctie

De gemiddelde normwerknemer werkt in een bedrijf in een normfunctie. De te verrichten prestaties worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomst onder verwijzing naar een relevante CAO, Handboek Referentiefuncties of naar een specifieke omschrijving van taken en prestaties binnen het bedrijf. De werknemer met een arbeidsbelemmering kan niet de volledige normfunctie uitoefenen maar bijv. wel deeltaken uitvoeren. Zijn prestaties op deze deeltaken worden dan op Tempo, Kwaliteit en Inzetbaarheid vergeleken met de werkelijke prestaties van de normwerknemer. De normfunctie blijft dus relevant om de loonwaarde te bepalen.

Normloon

Elke werkgever is wettelijk verplicht om de werknemer te belonen met tenminste het wettelijk minimum loon. In de geldende CAO's wordt in salaristabellen, behorend bij de functies, de beloning aangegeven, het normloon.
In CAO's die geen Participatieartikel bevatten kan het functieloon van de normfunctie ook van toepassing zijn voor de werknemer met een arbeidsbelemmering. Dat kan hoger zijn dan het wettelijk minimumloon. Een werknemer uit het doelgroepregister die een arbeidsovereenkomst heeft met als functie "Keukenhulp", voert misschien 2 van de 4 taken, behorend bij de functie, uit. De hoogte van de loonkostensubsidie is maximaal 70% van het WML. De werkgever betaalt dan zelf het verschil tussen WML en normloon bij.
In diverse CAO's is een artikel "Participatiewet" of "doelgroepregister" opgenomen waarin voor de beloning het wettelijk minimumloon van toepassing wordt verklaard.